Espa banner
Espa banner
Γιάννης Κουμέττης
ΕΤΑΙΡΟΙ
T:+ 30 210 3626888
F:+ 30 210 3631631
Ο Γιάννης Κουμέττης είναι εταίρος της εταιρείας και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Εξειδικεύεται στο Κανονιστικό πλαίσιο του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού τομέα και στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, στη Ρύθμιση Κεφαλαίων, στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο και στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές. Παρέχει συμβουλές σε όλους τους τομείς του Χρηματοοικονομικoύ δικαίου και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τις πωλήσεις ξένων τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα, τη δραστηριοποίηση επενδυτών στην Ελλάδα, την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την εισαγωγή και διαγραφή εταιρειών από τις ελληνικές ρυθμιζόμενες αγορές, τις δημόσιες προτάσεις, τα ζητήματα κατάχρησης της αγοράς, την εξουσιοδότηση παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πειθαρχικές διαδικασίες ενώπιον διοικητικών και εποπτικών Αρχών και από σχετικές δικαστικές διαφορές.

Επιπροσθέτως, παρέχει συμβουλές για εμπορικές συμβάσεις και λαμβάνει μέρος σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.

RELEVANT WORK
  • Ο Γιάννης Κουμέττης συμβουλεύει σε τακτική βάση πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες, διαχειριστές επενδύσεων, μεσάζοντες και υπερεθνικούς οργανισμούς για όλα τα νομικά και κανονιστικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την πορεία της λειτουργίας τους και καθοδηγεί αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, συναλλαγές και επενδύσεις προς και εντός της Ελλάδας.
  • Το πεδίο νομικών συμβουλών του περιλαμβάνει, επίσης, αρκετούς εκδότες “bluechip”για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία, την απόδοση και τη συμβατότητά τους με το Χρηματιστήριο και την Οικονομική Ρυθμιστική Αρχή.
  • Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συμβουλεύσει και εκπροσωπήσει επιτυχώς θεσμικούς πελάτες σε συναλλαγές υψίστης σημασίας, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, αναλήψεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών.
  • Επιπλέον, έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς επαγγελματίες και μικροεπενδυτές σε πολλές σημαντικές δικαστικές υποθέσεις, όπως (i) η υπεράσπιση μετόχων μειοψηφίας κατά της δημόσιας πρότασης και της επακόλουθης άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (“squeezeout”) μιας σημαντικής εταιρείας στον τομέα των πωλήσεων, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ με αίτημα την αναπροσαρμογή του τιμήματος της εξαγοράς (“squeezeoutprice”), (ii) η εξασφάλιση αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο για 35 επενδυτές σχετικά με ζημίες που υπέστησαν λόγω αποτυχίας διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων από το διαχειριστή, (iii) η εκπροσώπηση ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων του Ελληνικού Ταμείου Συνταξιοδοτήσεως έναντι πολλών φυσικών και νομικών προσώπων, σχετικά με ζημίες που υπέστη ποσού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω συναλλαγών με ομόλογα του ελληνικού κράτους, σε ένα ζήτημα που τελικά αποτέλεσε το μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο της χώρας τη δεκαετία του 2000, (iv) η εκπροσώπηση μιας μεγάλης Κυπριακής Τράπεζας στο πλαίσιο των διαφορών της με Έλληνες επενδυτές και τέως πελάτες, (v) διεκδίκηση και επιδίκαση αποζημίωσης από μεγάλη ελληνική τράπεζα που ενήργησε ως μεσίτης για τον πελάτη της, σε μια καινοτόμο υπόθεση που αφορούσε κατάχρηση αγοράς σε σχέση με εισηγμένες μετοχές, κανόνες δανεισμού περιθωρίου κέρδους και βέλτιστες πρακτικές εκτέλεσης.
  • Τέλος, ο Γιάννης Κουμέττης συμβάλλει τακτικά στη συγγραφή διεθνών νομικών δημοσιεύσεων, όπως το Getting the Deal Through: Fund Management and Financial Services Litigation, IBA: Floating Guide & Take over Guide, Lexis Nexis: International Financial Guides to Greece, καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν υπό τη διαχείριση μεγάλων Citi εταιρειών.