Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ιδιωτικότητας

Παρέχουμε συμβουλές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας και αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση σχετικών διαφορών που τυχόν ανακύπτουν.

Η εξειδίκευση της εταιρείας μας σε αυτά τα ραγδαίως εξελισσόμενα πεδία του δικαίου έχει αποδειχτεί εξαιρετικής σημασίας για τους πελάτες μας. Η ομάδα μας ειδικεύεται στην αντιμετώπιση υποθέσεων αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Β2C), ιδιωτικές συμφωνίες, υποβολή αιτημάτων και καταγγελιών στις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων προς διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς, οδηγίες, δεσμευτικούς κανόνες κ.λπ., αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.