Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Παρέχουμε συμβουλές και εκπροσωπούμε πελάτες σε όλα τα στάδια της συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των σχετικών διαφορών.

Ενεργούμε τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την υποβολή πράξεων και ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων και την υποβολή των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.